Leagues
NL Division 01 - 2021, NL Division 01 - 2022, NL Division 01 – 2023, NL Division 03 – 2020, NL Division 04 – 2019, NL Division 05, NL Division 05 - 2017, NL Division 05 - 2018
Seasons
NL Division 01 - 2021, NL Division 01 - 2022, NL Division 01 – 2023, NL Division 03 – 2020, NL Division 04 – 2019, NL Division 05 - 2017, NL Division 05 - 2018
DateHomeResultsAwayTime
Letshego Kenya LtdAstral Aviation Ltd A
Jumia Kenya ALetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdAstral Aviation Ltd A
Letshego Kenya LtdMicrosoft Kenya
Jumia Kenya BLetshego Kenya Ltd
Amiran Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
Tropical Heat LtdLetshego Kenya Ltd
Total Energies LtdLetshego Kenya Ltd
SEACOMLetshego Kenya Ltd
Tradewinds Aviation Services LtdLetshego Kenya Ltd
Apec Consortium LtdLetshego Kenya Ltd
ECO Bank Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
SEACOMLetshego Kenya Ltd
Apec Consortium LtdLetshego Kenya Ltd
Nation Media GroupLetshego Kenya Ltd
Bamburi Cement LtdLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdNFT Autoports Freight
Jumia Kenya BLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdNFT Autoports Freight
Letshego Kenya LtdMicrosoft Kenya
Nation Media GroupLetshego Kenya Ltd
Amiran Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
Tropical Heat LtdLetshego Kenya Ltd
Total Energies LtdLetshego Kenya Ltd
Tradewinds Aviation Services LtdLetshego Kenya Ltd
NCBA Bank PLC LtdLetshego Kenya Ltd
ECO Bank Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
NCBA Bank PLC LtdLetshego Kenya Ltd
Bamburi Cement LtdLetshego Kenya Ltd
Jumia Kenya ALetshego Kenya Ltd
Amiran Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
Tradewinds Aviation Services LtdLetshego Kenya Ltd
SEACOMLetshego Kenya Ltd
Microsoft KenyaLetshego Kenya Ltd
Zamara KenyaLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdZamara Kenya
Sport Pesa LtdLetshego Kenya Ltd
Cube Movers LtdLetshego Kenya Ltd
General MotorsLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdNCBA Bank PLC Ltd
Microsoft KenyaLetshego Kenya Ltd
Tradewinds Aviation Services LtdLetshego Kenya Ltd
General MotorsLetshego Kenya Ltd
Cube Movers LtdLetshego Kenya Ltd
SEACOMLetshego Kenya Ltd
NCBA Bank PLC LtdLetshego Kenya Ltd
Sport Pesa LtdLetshego Kenya Ltd
Tropical Heat LtdLetshego Kenya Ltd
Amiran Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
Nation Media GroupLetshego Kenya Ltd
Apec Consortium LtdLetshego Kenya Ltd
Total Energies LtdLetshego Kenya Ltd
Total Energies LtdLetshego Kenya Ltd
Apec Consortium LtdLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdTropical Heat Ltd
Nation Media GroupLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdAmiran Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdTradewinds Aviation Services Ltd
Tropical Heat LtdLetshego Kenya Ltd
Tropical Heat LtdLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdHarleys Ltd
Letshego Kenya LtdRoyal Media Group
Letshego Kenya LtdRoyal Media Group
Letshego Kenya LtdTradewinds Aviation Services Ltd
Letshego Kenya LtdCube Movers Ltd
Letshego Kenya LtdSimba Colt Motors
Letshego Kenya LtdHarleys Ltd
Letshego Kenya LtdSimba Colt Motors
Letshego Kenya LtdCube Movers Ltd
Letshego Kenya LtdSport Pesa Ltd
Letshego Kenya LtdSport Pesa Ltd
Letshego Kenya LtdNation Media Group
Letshego Kenya LtdNCBA Bank PLC Ltd
Letshego Kenya LtdAmiran Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdNCBA Bank PLC Ltd
Letshego Kenya LtdApec Consortium Ltd
Letshego Kenya LtdApec Consortium Ltd
Letshego Kenya LtdNation Media Group
Letshego Kenya LtdNation Media Group
Letshego Kenya LtdECO Bank Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdDGM Kenya-Matrix FC
Letshego Kenya LtdCube Movers Ltd
Letshego Kenya LtdTotal Energies Ltd
Letshego Kenya LtdSEACOM
Sport Pesa LtdLetshego Kenya Ltd
Zamara KenyaLetshego Kenya Ltd
Vitambi Viishe FCLetshego Kenya Ltd
M.P. Shah HospitalLetshego Kenya Ltd
Tropical Heat LtdLetshego Kenya Ltd
One Africa Logistics (Punjabi FC)Letshego Kenya Ltd
Nairobi Baptist Church (Bethel B)Letshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdSumo Insurance Agents Ltd
Letshego Kenya LtdCreative Innovations Ltd
Tradewinds Training ServicesLetshego Kenya Ltd
Kenya Commercial Bank LtdLetshego Kenya Ltd
Selecta One LtdLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdBamburi Cement Ltd
ECO Bank Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdSenti Milan FC
Letshego Kenya LtdSEACOM
Letshego Kenya LtdHarleys Ltd
Creative Innovations LtdLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdTotal Energies Ltd
Letshego Kenya LtdSport Pesa Ltd
Nation Media GroupLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdZamara Kenya
South C AcademyLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdManarat FC
Letshego Kenya LtdExp-Momentum Ltd
ECO Bank Kenya LtdLetshego Kenya Ltd
OracleLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdCommercial Bank of Africa
Letshego Kenya LtdAllianz Insurance Company Kenya
Nation Media GroupLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdZamara Kenya
Letshego Kenya LtdBamburi Cement Ltd
Royal Media GroupLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdTradewinds Training Services
Letshego Kenya LtdGeneral Electric Kenya
Letshego Kenya LtdManarat FC
Letshego Kenya LtdSouth C Academy – B
Sport Pesa LtdLetshego Kenya Ltd
Selecta One LtdLetshego Kenya Ltd
Villareal FCLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdZamara Kenya
Letshego Kenya LtdKhalsa United
Memon CommunityLetshego Kenya Ltd
Royal Media GroupLetshego Kenya Ltd
Cube Movers LtdLetshego Kenya Ltd
Villareal FCLetshego Kenya Ltd
South C AcademyLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdMwangaza FC
Letshego Kenya LtdExp-Momentum Ltd
Senti Milan FCLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdOracle
Letshego Kenya LtdBamburi Cement Ltd
Knock Out FCLetshego Kenya Ltd
Letshego Kenya LtdCreative Innovations Ltd
Letshego Kenya LtdTradewinds Aviation Services Ltd